اخبار

رادیو فرانسه:

جمهوری آذربایجان می گوید طرح تروریستی علیه یوروویژن را کشف و خنثی کرده است

در باره نویسنده:

Yunes Shameli  یونس شاملی

آخرین مطالب Yunes Shameli یونس شاملی