موضوع: نقض حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران

قسمت اول  

قسمت دوم   

 قسمت سوم  

 قسمت چهارم

 

 

توضيح از تريبون: نظرات دكتر لاهيجي بعنوان يكي از باسابقه­ترين فعالين حقوق بشر در مورد عدالت ملي در ايران در اين مصاحبه جالب است.

در باره نویسنده:

علي رضا اردبيلي

آخرین مطالب علي رضا اردبيلي