بدرود صفر خان !

صفر قهرمانيان سمبول مقاومت آذربايجان در برابر رژيم پهلوی به زندگي ابدی پيوست!

 

 

صفر قهرمانيان، يادگار مقاومت قهرمانانه آذربايجان در برابر رژيم پهلوی، باسابقه‌ترين زنداني سياسي جهان و فاتح زندانهای ستمشاهي، روز يكشنبه 19 آبان ماه در بيمارستان ايرانمهر تهران به ابديت پيوست.

 

صفرخان در سالهای طولاني مقاومت در سياهچالهای شاهنشاهي به سمبل ايستادن و نه گفتن مبدل شد. وی در آن سالها دلاورانه در برابر رژِم آدمخوار پهلوی ايستاد و با هوشمندی و آزادمنشي برای مقاومت و غرور انساني، جايگاهی فراختر از تنگنای ايده ئولوژی ها و فراتر از خودخواهيها فراهم ساخت. مقاومت سرفرازانه صفرخان از رهبران فدائيان دمکرات آذربايجان در هر بند در هر فصل و در هر شکل آن يادآور خاطره تاريخي حکومت ملي آذربايجان در فاصله آذر 1324 الي آذر 1325 و مبارزات مردم آذربايجان قبل و بعدازآن تاريخ بود. شمار انبوهي از مردم و فدائيان حکومت ملي آذربايجان از سوی ارتش شاهنشاهي قتل عام شدند، گروه بزرگ ديگری در تبعيدگاههای سيبری از پا درآمدند. اين جنايات هولناک از آنجا که بر اساس توافق بلوکهای سياسي جهاني صورت ميگرفت، از قضاوت افکار عمومي ايران و جهان به دور نگاه داشته شد و مدتها اسرار و ابعاد آن آشکار نشد. در اين زمينه بود که حضور طولاني صفرخان قهرمانيان در زندانهای شاهنشاهي به سمبولي برای غلبه بر فراموشي ياد قربانيان تجاوز نظامي ارتش شاهنشاهي به آذربايجان بدل شد.

 

بسياری از شکنجه گران رژيم مخوف محمدرضاشاهي نا اميد از درهم شکستن افراشتگي قامت صفرخان بالاخره شاهد شدند که اين انسان بزرگ عصر ما، هم شاهد آزادی را به آغوش کشيد و هم افتخار ابدی پايداری بدون تزلزل در برابر رژيم متکي به داغ و درفش شاهانه را از آن خود کرد.

 

روحيه فوق العاده و بنيه نيرومند صفرخان باعث شد که وی در درون ديوارهای زندان از پا درنياید. او شاهد تلاطمات سياسي در ايران و جهان شد، خودش به دست مردم از زندان رها شد، سرنگوني حکومت سياه محمدرضاشاهي را ديد، در ميان استقبال انبوه بيشماری از مردم آذربايجان وارد تبريز شد، با سربلندی در تبريز سخنراني کرد و شاهد آزادی زنداني سياسي معروف ديگر دنيا يعني نلسون ماندلا و پايان عمر رژيم آپارتايد شد و...

 

 هيئت تحريريه تريبون درگذشت صفر قهرمانيان را به بازماندگان وی، ملت آذربايجان و تمامي آزاديخواهان ايران و جهان تسليت ميگويد.

 

  هيئت تحريريه تريبون