تریبون

اٶزل / ويژه

بررسی تضاد احمدی نژاد با خامنه ایی

در باره نویسنده:

Yunes Shameli  یونس شاملی
Yunes Shameli یونس شاملی

آخرین مطالب Yunes Shameli یونس شاملی